Terapian aloittaminen

Toimintaterapian aloittamiseen tarvitaan terveydenhuollon ammattilaisen (toimintaterapeutti, terveydenhoitaja tai psykologi) suositus toimintaterapiasta, lääkärin kirjoittama kuntoutussuunnitelma sekä maksusitoumus. Maksusitoumus voi tulla Kelan, asuinkunnan tai vakuutusyhtiön kautta. Myös omalla kustannuksella voi tulla toimintaterapiaan.

Maksusitoumuksen saavuttua sovitaan ensimmäinen tapaamiskerta. Toimintaterapian alkamisesta on hyvä jutella lapsen kanssa etukäteen, ja käydä vaikka katsomassa nettisivuilta oman terapeutin kuvaa.

Vapaata terapiapaikkaa voi kysyä palvelupäällikkö Tytti Lattuselta

Alkukeskustelu

Ensimmäisellä tapaamiskerralla pidetään alkukeskustelu ja aloitetaan kartoittamaan lapsen kiinnostuksen kohteita, vahvuuksia sekä toimintaterapian tavoitteet. Lisäksi allekirjoitetaan terapiasopimus, ja sovitaan käytännön asioista. Tapaaminen voi toteutua kotona tai toimitiloissamme joko aikuisten kesken tai lapsen läsnäollessa.

Voit valmistautua tapaamiseen ottamalla mukaan terapiaan liittyvät paperit. Lisäksi voit pohtia etukäteen, mihin asioihin arjessa terapialla toivotaan muutosta tai mille lapsen taidoille vahvistusta.

Toiminnan havainnointi arkiympäristössä

Terapiajakson alussa terapeutti kokoaa tietoa lapsen arjesta esimerkiksi haastattelemalla lapsen lähiaikuisia sekä havainnoimalla lapsen toimintaa kotona, koulussa tai päiväkodissa.

Havainnointikäynti voi olla ensimmäinen kerta, kun terapeutti tapaa lapsen. Tilanne voi olla lapselle jännittävä, mutta usein lapsesta on mukavaa, kun hän saa näyttää uudelle aikuiselle, mitä tykkää tehdä ja mitkä asiat ovat hänelle tärkeitä.

Tavoitteiden asettaminen ja terapiasuunnitelma

Tutustumisen ja arjen havainnoinnin jälkeen asetetaan terapiajaksolle tarkemmat tavoitteet yhdessä terapeutin, lapsen ja vanhempien sekä muiden lähiaikuisten kanssa. Arjen tavoitteiden pohjalta tehdään yhdessä terapiasuunnitelma.

Suunnitelmaan kirjataan muun muassa suunnitelma terapiakertojen toteutumisesta, miten arjessa tuetaan tavoitteiden saavuttamista ja kuinka jakson aikana pidetään yhteyttä. Tavoitteita ja terapiasuunnitelmaa voidaan tarpeen mukaan tarkistaa terapiajakson aikana.

Terapiakäynnit

Terapiakäynnit toteutetaan tavoitteiden ja terapiasuunnitelman pohjalta maksusitoumuksen mukaisesti. Käynnit voidaan toteuttaa joko kotona, koululla, päiväkodissa, vastaanotolla tai muussa tavoitteita tukevassa ympäristössä.

Käynnit voivat toteutua kahdenkeskisinä terapiatilanteina tai terapeutti voi olla mukana lapsen omassa ryhmässä/luokassa. Myös vertaislasten ja lähiaikuisten mukana olo terapiassa on mahdollista. Terapiaa voidaan toteuttaa myös kokonaan tai osittain etäterapiana. Terapiakäynnit kestävät yleensä 45-60 minuuttia sisältäen lähiaikuisten ohjaamisen.

Kotitehtävät

Terapian tavoitteissa edistymisen tukena toimivat kotitehtävät. Kotitehtävät voivat olla samoja harjoituksia, joita terapiassa on tehty tai jotain muuta tavoitteisiin liittyvää. Kotitehtävien tarkoituksena on olla mielekkäitä, mutta kuitenkin sopivan haastavia. Tehtävät mietitään aina perheen ja lapsen tarpeiden ja resurssien mukaan.

Yhteydenpito

Terapiakäyntien välillä pidetään yhteyttä puolin ja toisin terapiaan liittyvistä asioista ja muutoksista sovittujen kanavien kautta. Käytössä voi olla esimerkiksi terapiavihko tai salattu sähköposti. Tietosuojasyistä emme voi keskustella lapsen terapian sisällöistä tavallisella sähköpostilla tai WhatsAppilla.

Ohjaus

Terapian yhteydessä toteutuu aina myös lähiaikuisten ohjausta, joko erillisinä ohjauskäynteinä tai terapiakäyntien yhteydessä. Ohjauksen tarkoituksena on tukea sovittuihin tavoitteisiin pääsemistä etsimällä yhdessä hyviä toimintatapoja arkeen. Ratkaisuja löydetään usein yhteistyössä tai lapsen oivalluksien kautta.

Loppukeskustelu

Jakson lopussa sovitaan tapaaminen jolloin keskustellaan kuluneesta terapiajaksosta sekä siitä mitä terapiassa on tehty ja miten edistymistä on tapahtunut suhteessa tavoitteisiin mitä on tehty ja miten tavoitteissa on edetty. Loppukeskustelussa keskustellaan terapian jatkosta ja toiveista sen suhteen. Keskustelun jälkeen terapeutti kirjoittaa jaksosta terapiapalautteen, joka toimitetaan perheelle ja kuntoutuksen jatkosta päättäville tahoille.

Uuden jakson hakeminen

Terapiajakson loppupuolella arvioidaan terapian jatkotarve julkisessa terveydenhuollossa. Se edellyttää yleensä käyntiä sairaalassa tai oman kunnan toimintaterapeutilla. Tätä arviontikäyntiä varten lapsen oma terapeutti tekee terapiapalautteen.

Pyydäthän terapiapalautetta terapeutilta hyvissä ajoin ennen arviokäyntiä.

Terapian päättyminen

Terapiajakso päättyy, kun maksusitoumuksen käynnit on käytetty tai kuntoutussuunnitelman voimassaoloaika on päättynyt. Jatkotarve arvioidaan julkisessa terveydenhuollossa.