EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679)
Seloste henkilötietojen käsittelystä ja informointi rekisteröidyn oikeuksista

 1. Rekisterinpitäjä
  Toimintaterapia Tammisto Oy (2548565-7)
  Itsenäisyydenkatu 17 B 24, 33500 Tampere
  konttori@toiminta.net
 2. Tietosuojavastaava ja yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
  Toimitusjohtaja Maikku Tammisto
  Itsenäisyydenkatu 17 B 24, 33500 Tampere
  maikku@toiminta.net, konttori@toiminta.net
  040 745 0034
 3. Rekisterin nimi
  Potilasrekisteri
 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  Henkilötietoja käsitellään potilaan hoidon järjestämiseksi, suunnittelemiseksi, toteuttamiseksi ja
  etenemisen seuraamiseksi sekä niihin liittyvien tehtävien hoitamiseksi. Henkilötietoja käsitellään
  myös hoitoa laskutettaessa.
 5. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste
  Tietojen käsittelyn perusteena on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 c-kohta (käsittely
  on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi) ja 9 artiklan 2 h-kohta
  (terveydenhuollon suorittamiseksi)
  Keskeiset lait:
  EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679)
  Terveydenhuoltolaki (1326/2010)
  Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992)
  Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007)
  STM:n asetus potilasasiakirjoista (298/2009)
  Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/1994)
 6. Rekisterin tietosisältö
  -Yksilöintitiedot: Nimi, henkilötunnus, yhteystiedot, huoltajan/yhteyshenkilön tiedot
  -Muilta hoitavilta tahoilta asiakkaan suostumuksella saadut tiedot
  -Hoidon suunnittelu, toteutus ja arviointi
  -Terapiapalautteet, arviointitulokset, kuvamateriaalit
  -Ajanvaraustiedot
  -Laskutuksen tiedot
  -Tiedot potilatietojen luovutuksista
 7. Säännönmukaiset tietolähteet
  Terapiassa syntyvät tiedot. Potilas ja potilaan omaiset. Lähettävät tahot. Asiakkaan kirjallisella
  luvalla muu lähiympäristö.
 8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
  Potilasrekisteriin kuuluvien tietojen luovutusta säätelee laki potilaan asemasta ja oikeuksista 13 §
  Säännönmukaisesti luovutetaan tutkimuksen ja hoidon järjestämiseksi tarpeellisia tietoja
  lähettävälle taholle ja hoitavalle taholle. Muille tahoille tietoja voidaan
  luovuttaa asiakkaan kirjallisella suostumuksella tai viranomaiselle tämän esittäessä lainkohdan,
  johon luovutus perustuu.
 9. Tietojen siirto EU tai ETA alueiden ulkopuolelle
  Tietoja ei siirretä EU tai ETA alueiden ulkopuolelle
 10. Käsittelyssä käytettävät järjestelmät
  Potilastietoja käsitellään pääasiassa sähköisessä muodossa. Ajanvaraustiedot, kirjaukset,
  palautteet ja laskutus, tehdään kaikki Diarium nimisellä ohjelmalla. Diariumiin tallennetaan myös
  skannattuina muilta tahoilta saadut tiedot, sekä mahdollinen kuvamateriaali. Toiminnassa syntyy
  myös manuaalista aineistoa, joka terapiajakson päätteeksi tallennetaan sähköisessä muodossa
  osaksi potilaskertomusta.
  Kirjaukset siirretään Kantaan, jossa ne ovat potilaan luettavissa.
 11. Rekisterin suojauksen periaatteet
  Manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa arkistokaapeissa, lukitussa tilassa, johon on pääsy vain
  henkilökunnalla. Manuaalinen aineisto skannataan oleellisin osin osaksi sähköistä asiakastietojärje
  stelmää terapiajakson päätyttyä.
  Sähköisessä muodossa tietoja käsitellään vain salasanoilla ja henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla
  suojatuilla laitteilla. Sähköiseen asiakashallintajärjestelmään kirjaudutaan henkilökohtaisilla
  käyttäjätunnuksilla ja Kaikesta toiminnasta siellä jää lokimerkintä. Potilastietoja säilytetään
  sähköisinä vain Diarium -asiakashallintajärjestelmässä. Rekisteriin tallennettuihin tietoihin pääsee
  ksiksi vain niiden käsittelyyn oikeutettu työntekijä.
 12. Rekisteröidyn oikeudet
  Tietojen tarkastusoikeus (15 artikla)
  Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilötiedot.
  Oikeus tiedon oikaisemiseen (16 artikla) tai poistamiseen (17 artikla)
  Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa oikaisemista tai poistamista.
  Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle (77 artikla)
  Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli rekisteröity
  katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa
  tietosuojalainsäädäntöä.